torstai 25. huhtikuuta 2024

tiistai 23. huhtikuuta 2024

Törmäsin latinulo-nimiseen kieleen ja ihastuin

Yhtenä kauniina päivänä olin World Wide Webissä selaillut suuria kansainvälisiksi apukieliksi kehitettyjen kielten arkistoja, jos saa sanoa näin runollisesti.

Kansainvälisissä apukielissä on siis kyse siitä ajatuksesta, että tulisi olla olemassa kieli, jota erikieliset ihmiset voisivat käyttää keskenään kansainvälisen yhteydenpidon kielenä ja joka ei olisi kenenkään ainakaan ainoa äidinkieli. Jälkimmäinen vaatimus tulee siitä, että ajatellaan ihmisten olevan tasa-arvoisia. Yleensä pidetään selviönä, että tällaisen kielen tulisi olla myös helppo oppia.

Selaillessani törmäsin Paul O. Bartlettin vuonna 2018 nettisivuillaan julkaisemaan kieleen nimeltä latinvlo. Nimi lausutaan "latinulo". Tämän sivun perusteella Bartlett oli aloittanut työnsä kielen kehittäjänä jo vuonna 2001.

Latinvlo perustuu pitkälle Stephen Chase Houghtonin kehittämään ja vuonna 1907 julkaisemaan kieleen nimeltä The Master Language.

Sen oli ollut tarkoitus olla ikään kuin helpompi versio latinasta.

Bartlett puolestaan on muokannut kielensä hieman edeltäjäänsä enemmän latinaa muistuttavaksi, mutta ei silti vaikeammaksi. Hän on myös järkeistänyt kieltä.

Kielen nimessä latinvlo on latinan -ul-pääte, joka merkitsee samaa kuin suomen kielen pääte -nen. Eli kyseessä on pääte, joka pienentää tai tekee pääsanasta diminutiivisen. Eli latinvlo merkitsee suomeksi yksinkertaisesti "pikkulatina".

Kielen sanat ovat erittäin pitkälle peräisin latinasta. Ja joskus harvemmin tietenkin myös latinisoidusta kreikasta.

Latinvlon äännemaailma on melko lailla sama kuin klassisessa latinassa, eli puhumme nyt siitä latinasta, jota Caesar ja Cicero puhuivat. Minua tämä miellyttää suuresti.

Kieltä kirjoitetaan varsin pitkälle foneettisesti, eli yksi kirjain vastaa yleensä yhtä äännettä.

Latinvlo myöskin säilyttää latinan diftongit, jotka ovat melko lailla latinan romaanisiksi sanotuista tytärkielistä sekä englannista hävinneet:

foederationo

Muuten kieli jossain määrin pitkälle kuitenkin noudattaa englannin kielen kielioppia.

Poissa ovat latinan viisi sijamuotoa ja kolme substantiivien sukua. Substantiivien sukuja on itse asiassa muutenkin vältelty ottamasta mukaan, kun on kehitetty kansainvälisiä apukieliä. Sijamuotoja on latinvlossa muuten kaksi, jotka ovat nominatiivi ja genetiivi.

Sanajärjestys on latinvlossa pitkälti sama kuin englannin kielessä.

Minua miellyttää latinvlossa se, että C lausutaan aina samalla lailla kuin K. Romaanisissa kielissä ja englannissa sen sijaan, jos se on ennen kirjainta I, E tai Y, se lausutaan muuna kuin K-äänteenä.

Minua miellyttää kielessä myöskin se, että siinä äänteet V ja U merkitään samalla kirjaimella, eli V:llä, ja äänteet J ja I samalla kirjaimella eli I:llä. Kovin on latinamaista.

Minua miellyttää erittäin suuresti latinvlossa se, että kielessä ei ole määräistä eikä epämääräistä artikkelia. Se on niin kiva!

Minua miellyttää kielessä se, että kielestä on poistettu kaksoiskonsonantit. Tämä helpottaa sanojen oikeinkirjoituksen muistamista, ja toiseksi monille Maapallon ihmisille tuottaa vaikeuksia lausua kaksoiskonsonantteja. Kuten esim. kiinalaisille ja englanninkielisille ihmisille.

Minua miellyttää latinvlossa myöskin se, että kielessä latinan oikeinkirjoitusta on yksinkertaistettu erityisesti tiettyjen kreikkalaisperäisten sanojen kohdalla, koska latinassa näiden sanojen kirjoitusasu ei täsmälleen vastaa ääntämistä:

CH korvautuu C:llä, PH korvautuu F:llä ja Y I:llä. Esimerkiksi:

echo -> eco

philosophia -> filosofio

thronus -> trono

typus -> tipo

Minua miellyttää latinvlossa myöskin se, että kieli sisältää vastoin lähdekielen sovinistista luonnetta sukupuolineutraalin hän-pronominin. Nykyaika on aina nykyaikaa.

Latinvlo kirjoitetaan käyttäen joko suuria tai pieniä kirjaimia. Niitä ei siis käytetä samassa tekstissä. Tätä Bartlett perustelee historiallisilla seikoilla.

Erityisen erikoinen piirre kielessä on kuitenkin se, että se jättää käyttämättä huuto- ja kysymysmerkinkin, jotka ilmaistaan latinvlossa muulla tavoin.

...Kuten tästä suppeasta esityksestä voi lukea, niin olin aloittanut vuoden 2007 alussa sittemmin jättimäiseksi paisuneen projektin, jossa minun oli määrä löytää itselleni sopiva kansainvälinen apukieli.

Alun perin tarkoitukseni oli ollut nimenomaan itse kehittää latinaan perustuva sellainen. Mutta valmista ei silloin tullut. Puhtia ei minulla riittänyt, eikä luultavasti asiantuntemustakaan.

Projektini työnimi oli ollut uusi latina.

Muutin sitten projektin suuntaa.

Mainitsen tässä sen, että olin jo aikoinani miettinyt sellaista, että latinapohjaisen kansainvälisen apukielen verbit voisi perustaa latinan verbien supiinimuotoon.

Esim. curare (mm. "pitää huolta, välittää") -verbistä saataisiin muoto curat-. Ja agere ("toimia, tehdä") -verbistä saataisiin täten muoto act-.

Myöhemmin tulin huomaamaan, että tanskalaisen kielitieteilijän Otto Jespersenin (1860-1943) vuonna 1928 julkaisemassa keinokielessä novialissa oli tämä ominaisuus, mitä tulee latina- ja romaanispohjaisiin kielen verbeihin. Kielessä on toki germaanispohjaisiakin verbejä, joihin tätä ei voida soveltaa.

Ja kuten hyvin tiedetään, niin englannin kielen sanastosta huomattava osa pohjautuu latinan sanastoon, vaikka englanti on periaatteessa germaaninen kieli.

Tavallisesti latinaan pohjautuvien englannin verbien perusmuoto pohjautuu juuri tähän latinan verbien supiinimuotoon. Esim. accelerate, ventilate, act.

Latinvlossakin on täsmälleen sama ominaisuus.

Lukuunottamatta latinvulon apuverbejä, kielen verbien perusmuoto on latinan verbien supiinimuoto ynnä -a-pääte:

amata, rakastaa; recta, hallita; capta, ottaa; scripta, kirjoittaa; posita, laittaa, panna, asettaa; incepta, aloittaa

Kun -a-päätteen korvaa -e:llä, saadaan menneen ajan sekä partisiipin perfektin pääte:

monite, neuvoi, neuvottu; vise, näki, nähnyt

Kun -a-päätteen korvaa -i:llä, saadaan partisiipin preesens:

avditi, kuuleva; inventi, keksivä.

Paul O. Bartlettin latinvulo-sivu on ikävä kyllä melko hahmotelmanomainen, joten sen perusteella on joskus vaikea keksiä, millaisia muotoja voi mistäkin sanasta tai ilmaisusta käyttää. Ehkä tyyli on vapaa.

Ja koska Bartlettin mielestä hänen kielensä sanasto löytyy melko lailla latinan sanakirjoista, niin siksi hän ei ole katsonut tarpeelliseksi myöskään tehdä minkäänlaista perussanastoa latinvlolle.

Minulla on kirjahyllyssäni sekä "tavallinen" latinan sanakirja että nykylatinan sanakirja. Voisi silti tuottaa vaikeuksia löytää oikeat sanat, jos tätä kieltä ryhtyisin harjoittamaan. Onneksi WWW on kuitenkin täynnä käännöspalveluita ja sanalistoja. Sanojen tuottaminen kielelle on siis vaikeaa, joskaan ei täysin mahdotonta.

Kirjoitukseni loppuun liitän pätkän Gaius Julius Caesarin propagandistisesta muistelmateoksesta Commentarii de Bello Gallico ("Kertomus Gallian sodasta") latinvloksi käännettynä (kyseessä ei ole minun oma käännökseni):

omni gallia es divise in tre partos' vno de qve belges incolita' vn ali aqvitanes' trei ilis qvi es apelate in isesesi lingvio celtes' in mesi galli/  omni istis difera inter iseses in lingvios' institvtos' et legos/  flvmino nominv garvmna divisa galles ab aqvitanes' matrona et seqvana ab belges/  de omni istis belges es fortivs propterea qvod ises es longivs ab cvlto et hvmanito de ili provincio' et mercatores sepevis comeata ad ises et importata qvis pertenta a animo efeminatai' et propivs esi germani qvi incolita trans rhenvs cvm qvi los es contenta belo gesti/  pro qve cavso helveties qvoqve precesa reliqvos de galli in virtvto nam ises contenta cvm germani in fere prelios qvotidiani avt prohibiti ises ab losi finos avt loses belo gesti svr ises/  vno parto de istis qve es dicte galles obtenta' capta initio ab flvmino rhodanvs/  id es contente (intra) flvmino garvmna' oceano' (et) finos de belges/  id atacta etiam ab seqvanes et helveties svr flvmino rhenvs/  id vergita ad septentrionos/  belges orta ab finos extremi de gallia' pertenta a parto inferiori de flvmino rhenvs' spectati a septentrionos et orti solo/  aqvitania pertenta ab flvmino garvmna a pyrenaeos montos et ili parto de oceano qve es ad hispanes/  id spectata inter ocaso de solo et septentrionos/

apvd helveties orgetorix ese longv nobilivs et divitivs/  is qvando m messala et m piso ese consvlos indvcte par cvpidito de regno' facte conivratio per nobilito et persvase civitato exita ab finos cvm omni isesi copios/  'declarati id' esa perfacili qvoniam ises prestate omni in virtvto' potita imperio de toto de gallia/  ad isti is facilior persvase ises qvod helveties es contente vndiqve par natvro de loco/  svr vno parto par flvmino rhenvs' litisimi et altisimi' qve divisa agro de helveties ab germanes/  svr ali parto monto altisimi ivra qve es inter seqvanes et helveties' svr trei parto laco lemannvs et flvmino rhodanvs' qve divisa mesi provincio ab helveties/  ab istis reos fiere et los qvie vaga parvior latv et qvie parvior facilv infera belo svr finitimos/

Ja tämän jälkeen liitän tähän saman asian vielä alkukielellä eli klassiseksi latinaksi:

Gallia est omnis divisa in partes tres; quarum unam incolunt Belgae, aliam Aquitani, tertiam qui ipsorum lingua Celtae, nostra Galli appellantur. Hi omnes lingua, institutis, legibus inter se differunt. Gallos ab Aquitanis Garumna flumen, a Belgis Matrona et Sequana dividit. Horum omnium fortissimi sunt Belgae, propterea quod a cultu atque humanitate provinciae longissime absunt, minimeque ad eos mercatores saepe commeant, atque ea quae ad effeminandos animos pertinent important; proximique sunt Germanis, qui trans Rhenum incolunt, quibiscum continenter bellum gerunt. Qua de causa Helvetii quoque reliquos Gallos virtute praecedunt, quod fere quotidianis proeliis cum Germanis contendunt, cum aut suis finibus eos prohibent, aut ipse in eorum finibus bellum gerunt. Eorum una pars, quam Gallos obtinere dictum est, initium capit a flumine Rhodano; continentur Garumna flumine, Oceano, finibus Belgarum; attingit etiam ab Sequanis et Helvetiis flumen Rhenum; vergit ad septentriones. Belgae ab extremis Galliae finibur oriuntur, pertinent ad inferiorem partem fluminis Rheni, spectant in septentrionem et orientem solem. Aquitania a Garumna flumine ad Pyrenaeos montes et eam partem Oceani quae est ad Hispaniam pertinet, spectat inter occasum solis et septentriones.

Apud Helvetios longe nobilissimus fuit et ditissimus Orgetorix. Is, M. Messala et M. Pisone consulibus, regni cupiditate inductus, conjurationem nobilitatis fecit, et civitati persuasit ut de finibus suis cum omnibus copiis exirent; parfacile esse, cum virtute omnibus praestarent, totius Galliae imperio potiri. Id hoc facilius eis persuasit, quod undique loci natura Helvetii continentur; una ex parte flumine Rheno latissimo atque altissimo, qui agrum Helvetium a Germanis dividit; altera ex parte monte Jura altissimo, qui est inter Sequanos et Helvetios; tertia lacu Lemanno et flumine Rhodano, qui provinciam nostram ab Helvetiis dividit. His rebus fiebat, ut et minus late vagarentur, et minus facile finitimis bellum inferre possent.

torstai 18. huhtikuuta 2024

tiistai 16. huhtikuuta 2024

Liberalismi on steriili

Tämähän on poliittinen blogi, joten voin sanoa, että olen vuosien varrella flirttaillut paljon liberalismin kanssa. Minulla on itse asiassa valtavasti liberaaleja kantoja.

Olen kuitenkin useita kuukausia sitten keksinyt, millä yhdellä sanalla voin kuvata syytä, miksi liberalismi "puhtaana" ei kuitenkaan välttämättä kauheasti viehätä minua. Se sana on "steriili".

Liberalismi sanoo: yksilö, yksilö, yksilö. Vaikka ihmisyhteisö on muutakin.

Koska siis liberalismi on kannaltani poliittiseksi ideologiaksi liian steriili, se tarvitsee seurakseen verta ja suolenpätkiä, ja minä taidan tietää, mistä niitä löytyy: konservatismista.

Jos pitäisin tästä kiinni, niin silloin minua voisi kutsua liberaaliksi konservatiiviksi tai konservatiiviseksi liberaaliksi.

Liberalismista ottaisin aatteeseeni seuraavat asiat:

  • vapausoikeudet
  • ajatuksen etnisyyden oikeudesta kansalliseen itsemääräämisoikeuteen
  • kriittisyyden uskonnollisia valtajärjestelmiä kohtaan
  • tieteen arvostamisen
  • kansanedustuslaitoksen. Asiaan liittyen, voit niin halutessasi käydä lukemassa blogimerkintäni Demokratian kahdeksan etua verrattuna diktatuuriin.

Konservatismista ottaisin:

  • väkivaltaisen vallankumouksen vastaisuuden. Tarvitsemme yhteiskunnallisessa ja taloudellisessa kehityksessä evoluutiota, ei revoluutiota. Myönnän kuitenkin, että joissakin tilanteissa voi väkivaltainenkin vallankumous olla psykologisesti välttämätön asia. Vallanpitäjien onkin oikeastaan huolehdittava siitä, että väkivaltaista vallankumousta ei koskaan tarvittaisi.
  • perheen, perinteen, ja uskonnon kunnioittamisen. Tosin uskontoa tarvitsee mielestäni kunnioittaa ainoastaan silloin, kun se ei yritä pakottaa itseään ihmisille.
  • periaatteen, jonka mukaan poliittinen päätöksenteko tulee valmistella ja hoitaa sillä lailla hyvin, ettei siitä seuraa ikäviä, tarkoittamattomia sivuvaikutuksia

Näiden ulkopuolelta ottaisin periaatteessa mukaan myös jonkinlaisen hyvinvointivaltion kannattamisen. Tosin joudun tässä sanomaan, että vaikka sydämeni voi olla keskustavasemmalla, niin lompakkoni on oikealla. Joka tapauksessa, hyvinvointivaltiota voi rikas ja hyvinvoivakin kannattaa sosiaalipasifistisista syistä, jos ei ihmisystävällisistä.

Konservatismi on mielestäni oikeassa siinä, että ihminen voi olla aika paskamainen olento. Tämä tieto on sopusoinnussa sekä alkukirkon tärkeimmän opettajan ja lähetystyöntekijän apostoli Paavalin näkemysten että myöskin modernin tieteen näkemysten kanssa. Ihminen on eläin muiden joukossa, vaikkakin kulttuuria luovana ja säilyttävänä lajina ylivoimaisesti tehokkain kaikista Maapallolla tavatuista. Ihmisellä on omat sosiaaliset vaistonsa, jotka vievät sekä hyvään että pahaan.

Tässä kuvaamaani aatettani voitaisiin mielestäni nimittää vaikka keskustamaltillisuudeksi.

Lopulta olin muuten tullut siihen tulokseen, että toinen tärkeä sisäinen syyni tämän tekstin kirjoittamiselle oli rakentaa eräänlainen henkinen perälauta, joka estää oman liberalismini valumisen woke- ja cancel-ideologioiden puolelle.

Lopuksi haluaisin muistuttaa siitä tunnetusta tosiasiasta, että liberalismi ja konservatismi eivät ole toistensa vastakohtia, vaikka ne vääristyneen yhdysvaltalaisen katsannon mukaan sitä ovat.

torstai 11. huhtikuuta 2024

tiistai 9. huhtikuuta 2024

Ihmisyys pluralismin kautta

Lähestyn sitä tosiasiaa, että olen ihminen, siitä lähtökohdasta, että vaikka kuulumme samaan eläinlajiin homo sapiens, me olemme kaikki samalla erilaisia ja se on ihan okei. Tätä kutsutaan pluralistiseksi asennoitumiseksi.

Itse asiassa lajillamme ei näyttäisi olevan mitään erityisen lajityypillistä kulttuurin muotoa.

Vaikka henkiset ja aineelliset kulttuurit eroavat toisistaan eri ihmisryhmillä, ne ovat silti kaikki ihmisten kulttuureja.

Ihmislajin jäsenillä on joka tapauksessa melkein kaikilla varsin samanlainen anatomia ja varsin samanlaiset aivot. Puhumattakaan geeneistä, jotka kertovat siitä, että me olemme samaa lajia ja olemusta.

Biologiassa lajin määritelmä on se, että eliöt kuuluvat samaan lajiin, mikäli ne pystyvät luonnonoloissa lisääntymään keskenään ja saamaan lisääntymiskykyisiä jälkeläisiä.

Jotkut yksilöt toki saattavat olla jonkin kehityshäiriön vuoksi lisääntymiskyvyttömiä. Mutta koska heidän vanhempansa ovat kuuluneet samaan lajiin, hekin ovat ihmisiä.

torstai 4. huhtikuuta 2024

Onko minullakin oikeus haitata merkittävässä määrin Suomen taloutta ja yhteiskuntamme jäsenten jokapäiväistä elämää?

Jokaisella on Suomessa pyhä oikeus lakkoilla työnantajaansa vastaan silloin, kun omalla työpaikalla ei ole voimassa työehtosopimusta. Nk. poliittiset lakot voivat kuitenkin olla asia erikseen.

Maamme perustuslain mukaan Suomessa valtiovalta kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta. Suomen perustuslaissa ei sanota mitään sellaista, että valtiovalta tai osa siitä kuuluisi eduskunnan ulkopuolisille painostusryhmille.

Mutta jos ajatusharjoituksen vuoksi ajatellaan, että ammattiyhdistysliikkeellä on oikeus poliittisiin lakkoihin, joilla protestoida Suomen hallituksen ja eduskunnan enemmistön tahtoa vastaan, niin onko minullakin sama oikeus, vaikka en olekaan ammattiyhdistysliikkeen pomoporrasta tai edes tavallinen jäsen?

Jos minulla olisi valta ja kyky siihen, niin saisinko esim. lopettaa Suomen viennin ja ulkomaantuonnin kahden viikon ajaksi? Entä saisinko lopettaa suurimman osan bussikuljetuksista joksikin aikaa?

Saisinko lopettaa päiväkotien toiminnan viikoksi, jos haluaisin?

Olisiko minullakin oikeus haitata merkittävässä määrin Suomen taloutta ja yhteiskuntamme jäsenten jokapäiväistä elämää rajatun ajan, esim. viikon tai kahden ajan?

Entä jos minulla olisi omasta mielestäni hyvä syy näihin toimiini?

tiistai 2. huhtikuuta 2024

Kaiken pyhän häpäisy?

Olen sitä mieltä, että uskontojen tulee osata käyttäytyä sen sijaan, että ne asettuisivat ihmistapojen ulkopuolelle.

Olenkin keksinyt mielestäni hyvän lakmustestin, joka kertoo sen, minkä uskontojen tulee olla yhteiskunnassa sallittuja:

Uskonnollisen yhdyskunnan ja ideologian, jota se kannattaa, tulee hyväksyä se, että sen pyhiä kirjoituksia häpäistään ryhtymättä kostotoimenpiteisiin tai vaatimatta julkiselta vallalta asiaanpuuttumista.

Minusta valtiopäivät voitaisiinkin aina aloittaa kaiken pyhän häpäisyllä. Koottaisiin yhteen kaikkien uskontojen pyhät kirjoitukset ja poltettaisiin ne. Jos jokin uskonnollinen yhdyskunta ei hyväksyisi omien pyhien kirjoitustensa häpäisemistä tällä tavoin kerran neljässä vuodessa, se kiellettäisiin, ellei se olisi jo kielletty.

Vain demokratian edessä nöyrät uskonnot olisivat siis sallittuja.

I PS.:

Mielestäni voitaisiin yhtä hyvin silkan tasa-arvon vuoksi samalla kertaa polttaa kaikkien puolueiden periaate- ja tavoiteohjelmat.

Ja mielestäni poltettavien joukkoon olisi hyvä vielä sisällyttää myös Adolf Hitlerin ikivihreä Taisteluni-kirja, Neuvostoliiton suuren perustajan V. I. Leninin pari ideologisesti tärkeintä teosta ja "puhehenkilö" Maon Pieni punainen kirja.

II PS.:

13. marraskuuta tänä Jeesuksen vuonna 2024 tulee julkaistumaan eräänlainen päivitys tähän kysymyksenasetteluun liittyen. Lupaan, että se tulee olemaan kohtuullinen ja maltillinen.